wartość koszyka: 0 zł, koszt dostawy od 10 zł, do darmowej dostawy brakuje 400 zł
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE w 2 krokach
Produkt   rozmiar cena ilość wartość rabat
koszt dostawy od 10 zł, do darmowej dostawy brakuje 400 zł
do zapłaty: 0 zł
KOD RABATOWY
OK
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE w 2 krokach

I PUCHAR VIMARCO

 

NAGRODY:

Przewidywana pula nagród będzie wynosiła 20.000 zł oraz 3 darmowe kwalifikacje do Finałów PCM 2016, które będą przyznane dla zwycięzców z sektorów (łowisko będzie podzielone na 3 sektory).
Nagrody będą przydzielane na podstawie wagi złowionych największych pięciu ryb oraz za Big Fisha.
Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.
Dodatkowa nagroda za Big Fisha: Darmowy start w zawodach na Litwie (Ilgis Carp Cup 25-29 maj 2016) organizowanych przez firmę Renmar Baits, o wartości wpisowej 500€. Jest to pierwsza eliminacja do Mistrzostw Litwy.


ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE:

Zgłoszenia przyjmowane są na adres sklep@vimarco.pl. W zgłoszeniu należy podać imię oraz nazwisko przynajmniej jednej osoby z drużyny wraz z adresem zamieszkania i numer telefonu do kontaktu. Prosimy w tytule zaznaczyć „I PUCHAR VIMARCO 2016”.
Wpisowe na zawody wynosi 850 zł od drużyny.
Kwota wpisowego za zawody zostanie wykorzystana min. na: ciepły posiłek, opłacenie łowiska, przygotowanie organizacyjne oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów. Dopłata do Team Runnera wynosi 50 zł.
W zwrotnym e-mailu otrzymacie Państwo informację na temat numeru konta bankowego, na który do dnia 31.12.2015 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 400 zł. Pozostałą kwotę wpisowego należy wpłacić na podane konto do 5-go lutego 2016 roku.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany.


HARMONOGRAM:

13.04.2016I dzień (środa)
8:00 – 10:00 – Rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów.
10:30 – 11:30 – Losowanie stanowisk.
11:30 – 13:30 – Czas na dojazd oraz przygotowanie stanowiska. Markerowanie i wstępne nęcenie.
14:00 – Oficjalny start zawodów.

14.04 – II dzień (czwartek)
7:00 – 09:00 – Poranne ważenie.
13:00 – 14:00 – Obiad dowożony na każde stanowisko.
17:00 – 19:00 – Wieczorne ważenie.

15.04 – III dzień (piątek)
7:00 – 09:00 – Poranne ważenie.
13:00 – 14:00 – Obiad dowożony na każde stanowisko.
17:00 – 19:00 – Wieczorne ważenie.

16.04 – IV dzień (sobota)
7:00 – 09:00 – Poranne ważenie.
13:00 – 14:00 – Obiad dowożony na każde stanowisko.
17:00 – 19:00 – Wieczorne ważenie.

17.04 – V dzień (niedziela)
7.00 – 09:00 – Poranne ważenie.
11.00 – 13:00 – Zakończenie zawodów.
13.00 – Uroczyste rozdanie nagród.


REGULAMIN

1. Organizatorem imprezy jest firma VIMARCO Mariusz Dytko, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób
3. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera.
4. Każda osoba ma możliwość łowienia na dwie wędki tylko metodą włosową
5. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
6. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.
7. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska za pomocą łódki zdalnie sterowanej. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania pontonu do wstępnego nęcenia (tylko w 1 dniu) i ustawienia dwóch markerów. Podczas zawodów ponton może być użyty po wcześniejszym zgłoszeniu sędziemu - tylko w celu wyholowania ryby z zaczepu. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Wyjątek stanowi uzasadniona sytuacja, w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)
8. Pomocnik (Team Runner) może wykonywać wszystkie czynności poza wywożeniem zestawów, nęceniem łódką zdalnie sterowaną oraz rzutem zestawu.
9. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne
z zasadami określonymi przez właściciela łowiska oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.
10. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
11. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
12. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.
15. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 4 kg.
16. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych, maty karpiowej oraz dużego podbieraka.
17. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.
18. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego
i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana,
a następnie ostrożnie wpuszczona do wody. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. Nocą tylko
w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku).
19. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go po wyholowaniu ryby.
20. Biorąc udział w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku w filmach wideo oraz zdjęciach.
21. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale kończącym zawody.
22. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden
z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku, gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki
23. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy.
24. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
25. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie
26. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu
i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów
27. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
28. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
29. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.
30. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.
31. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów,
o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.


"Vimarco" Mariusz Dytko
Ks. Alojzego Koziełka 52,
44-190 Knurów
NIP: 969-002-63-34
tel. 792-700-323
mail: mdytko@vimarco.pl 
I PUCHAR VIMARCO
5.00 42 5 0